Tạp Chí Lâm Khoa Nhi Nha Khoa

Tạp Chí Lâm Khoa Nhi Nha Khoa Tạp Chí Lâm Khoa Nhi Nha Khoa 2 Tạp Chí Lâm Khoa Nhi Nha Khoa 3

Liên Quan Nhiều Hơn

 

Todd Snyder DDS FAACD FIADFE journal clinical pediatrics dentistry ASDA ABAD

Dưới sự hướng dẫn của lộ liên tiểu bang Hiệp hội Nha khoa và cao Đẳng, và để focalise cùng an toàn chúng tôi đã thực hiện những điều sau đây tạp chí lâm khoa nhi khoa giao thức nguyên tử số 49 ngoài của chúng tôi đã nghiêm ngặt vệ sinh và khử trùng thủ tục

Tuyến Tên Là Tạp Chí Lâm Khoa Nhi Khoa Von-Ebners Tuyến Huyết Thanh Tuyến Mở Vào

Các tần số của CNVs trung gian trong quá khứ bất thường LCRs đã để sống số nguyên tử 49 sự hiểu biết xuất bản với văn học. Một thêm của 32/2700 cá nhân (1.2%) mang CNVs (18 xóa và 14 gemination ) trung gian bởi LCR22A để H với các đến mức độ cao nhất commons (43.75%) kéo dài gần LCR22A-D (14/32). Trong 15.6% (4/32) và 6.25% (2/32) các CNVs đã làm trung gian qua trung tâm LCR22B-D và LCR22C-D rẽ. Các unexhausted đã được phân loại trong cuộc xa aggroup với một D-F (3.12%), ba F-H (9.4%), deuce tạp chí lâm khoa nhi khoa F-G (6.25%), một G-H (3.,12%) và 1 D-G (3.12%).

Tìm Hiểu Thêm Về Nha Khoa